Regulamin
 1. Postanowienia Wstępne

1.1 Niniejszy regulamin stanowi zbiór zasad dotyczących dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.twardasztuka.pl.

1.2 Sklep internetowy www.twardasztuka.pl jest prowadzony przez Magdalenę Misztal, działającą jako przedsiębiorca nierejestrowany.

1.3 W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują przepisy ogólnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.

1.4. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, proszę o dokładne przeczytanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie akceptacji jego postanowień w trakcie procesu składania zamówienia.

1.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie sklepu.

1.6. Klienci, którzy zarejestrowali konto w Sklepie, otrzymają informację o zmianie Regulaminu poprzez e-mail. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian będą realizowane na zasadach obowiązujących dotychczasowego Regulaminu.

 1. Kontakt ze Sprzedawcą

2.1. Sprzedawca, Magdalena Misztal, udostępnia następujące dane kontaktowe:

 • Adres poczty elektronicznej: sklep@twardasztuka.pl
 • Numer telefonu: +48 784 911 474

2.2. Klienci mają możliwość kontaktu ze sprzedawcą za pomocą powyższych danych w celu uzyskania informacji dotyczących zamówień, produktów czy innych kwestii związanych z funkcjonowaniem sklepu.

 1. Definicje

3.1. Regulamin – zbiór zasad stanowiący regulację w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Odnosi się do przepisów zawartych w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.2 Sklep internetowy - zwany dalej "Sklepem", to platforma dostępna online pod adresem www.twardasztuka.pl,, umożliwiająca Klientowi składanie Zamówień.

3.3. Sprzedawca - osoba prowadząca Sklep Internetowy pod adresem www.twardasztuka.pl

3.4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klient dokonuje zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

3.5. Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, gdzie przechowywane są dane dostarczone przez Klienta oraz informacje dotyczące złożonych przez niego Zamówień w Sklepie.

3.6. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia utworzenie Konta użytkownika.

3.7. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

3.8. Cena - koszt Produktu, wyrażony w formie kwoty pieniężnej, którą Klient zobowiązany jest uregulować Sprzedawcy w zamian za zakupiony Produkt.

3.9. Zamówienie - Zgłoszenie woli Klienta dokonywane przy użyciu Formularza Zamówienia, które ma na celu bezpośrednie zawarcie Umowy Sprzedaży danego Produktu lub Produktów z Sprzedawcą.

3.10. Formularz zamówienia - formularz interaktywny dostępny w Sklepie, umożliwiający składanie Zamówień. Za jego pomocą Klient może dodawać Produkty do koszyka oraz określać warunki Umowy Sprzedaży, takie jak metoda dostawy i płatności.

3.11. Koszyk - komponent systemu Sklepu Internetowego, w którym Klient może przeglądać wybrane Produkty do zakupu. Umożliwia ustawianie i dostosowywanie danych zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem ilości Produktów.

3.12. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

3.13. Umowa zawarta na odległość - porozumienie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, które dokonuje się w ramach skomputeryzowanego systemu umawiania transakcji zdalnych (w zakresie działalności sklepu). Umowa ta powstaje bez konieczności fizycznej obecności stron, wyłącznie przy wykorzystaniu jednego lub więcej środków komunikacji na odległość od początku procesu aż do momentu finalizacji umowy.

 1. Wymagania techniczne

4.1 Aby korzystać ze Sklepu, w tym przeglądać ofertę i składać zamówienia na produkty, konieczne są:

a) Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową

b) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

    5. Wymagania techniczne

5.1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.twardasztuka.pl.

5.2. Aby złożyć Zamówienie, Klient musi dodać wybrane Produkty do koszyka i postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

5.3. Zamówienie jest skuteczne, gdy Klient prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia, poda dokładne dane kontaktowe, w tym adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail.

5.4. W przypadku braku kompletnych danych, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

5.5. Podczas składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu przetwarzania ich w związku z realizacją Zamówienia.

5.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia

6.1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.twardasztuka.pl.

6.2. Aby złożyć Zamówienie, Klient musi dodać wybrane Produkty do Koszyka i postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

6.3. Zamówienie jest skuteczne, gdy Klient prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia, poda dokładne dane kontaktowe, w tym adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail.

6.4. W przypadku braku kompletnych danych, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

6.5. Podczas składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu w celu przetwarzania ich w związku z realizacją Zamówienia.

6.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

6.7. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru w wyznaczonym czasie, towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, a Zamówienie zostanie anulowane.

6.8. W przypadku nieopłacenia Zamówienia w ciągu 48 godzin, Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep.

6.9. Początek realizacji Zamówienia następuje w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym.

 1. Dostawa na wskazany adres

7.1. Zamówienia są realizowane na adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

7.2. W przypadku błędów w Formularzu Zamówienia, które mogą utrudnić lub opóźnić dostawę, Sklep niezwłocznie informuje Klienta.

 1. Sposób i Termin Dostawy

8.1. Towar jest dostarczany za pomocą renomowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

8.2. Na każdej stronie produktu w serwisie widnieje określony termin dostawy. W ostateczny czas otrzymania zamówienia należy doliczyć również okres zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, co zwykle zajmuje 1-2 dni robocze.

 1. Koszt dostawy

9.1. Klient ponosi koszty dostawy, które są precyzyjnie określone w cenniku transportowym.

9.2. Pełny cennik dostępny jest na stronie internetowej www.twardasztuka.pl i udostępniany po umieszczeniu produktu w Koszyku.

 1. Płatności

10.1 Klient ma możliwość dokonywania płatności za zamówione towary w następujący sposób:

a) Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu

b) Płatność online za pomocą systemów płatności elektronicznych dostępnych w Sklepie.

10.2. W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego, po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma informacje dotyczące rachunku bankowego Sklepu, na który należy dokonać przelew.

10.3. Płatność online jest realizowana na zabezpieczonych stronach dostawcy usług płatniczych.

10.4. Płatność powinna być zrealizowana w ciągu 48 godzin od daty złożenia Zamówienia. Po tym terminie Sklep może anulować Zamówienie.

 1. Odstąpienie od Umowy – Prawo do Rezygnacji

11.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania towaru.

11.2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku zakupu Towarów niestandardowych, wykonanych według specyfikacji Klienta lub spełniających jego indywidualne potrzeby.

 1. Procedura Odstąpienia od Umowy

12.1. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie woli, informując o decyzji o rezygnacji. Może to uczynić poprzez przesłanie wiadomość e-mail na adres sklep@twardasztuka.pl.

12.2. Towar należy odesłać na adres wskazany w zwrotnej wiadomości e-mail.

12.3. Klient ma obowiązek odesłać zakupiony Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

12.4. Zwrot akceptowany jest tylko w przypadku, gdy Towar jest w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użytkowania i jest kompletny.

 1. Zwrot Kosztów i Termin Zwrotu

13.1. Sklep zobowiązuje się do zwrotu Klientowi pełnej kwoty za zakupiony Towar, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

13.2. Zwrot środków nastąpi za pomocą tej samej formy płatności, jaką Klient skorzystał przy zakupie, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu.

 1. Wyjątki od Prawa do Odstąpienia

14.1. Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje Towarów, które zgodnie z umową zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

 1. Reklamacje

15.1 Reklamacje mogą dotyczyć Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym Twarda Sztuka w przypadku wad fizycznych lub prawnych towarów.

15.2 Reklamacje należy zgłosić mailowo na adres sklep@twardasztuka.pl.

15.3 Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

 1. Reklamacje z Tytułu Uszkodzeń Podczas Transportu

16.1 W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia paczki podczas transportu z udziałem osób trzecich, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.

16.2 Reklamacje związane z uszkodzeniem Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie sporządzonego protokołu reklamacyjnego, w którym udział biorą Klient oraz kurier.

 1. Reklamacje dotyczące Niezgodności Towaru z Umową

17.1 W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową, Klient ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy albo wymiany na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

17.2 Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 1. Rozpatrzenie Reklamacji

18.1 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji na korzyść Klienta, Usługodawca podjąć działania naprawcze, wymienić reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwrócić wartość zakupionego towaru.

18.2 Decyzja dotycząca reklamacji będzie przekazana Klientowi w formie pisemnej.

 1. Postanowienia końcowe

19.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2024 i obowiązuje od tego momentu.

19.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl